29 september 2023

Intervju Peter Ingman, moderator för programpunkten ”Den hållbara arbetsplatsen” på Tendensdagen

Peter Ingman, Founder and CGO Flowpass

Vad är en hållbar arbetsplats för dig?

OM vi frågar ChatGPT så får vi det här svaret:

En hållbar arbetsplats är en arbetsmiljö som strävar efter att uppnå och bibehålla balans mellan tre huvudsakliga dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig. Syftet med en hållbar arbetsplats är att främja välbefinnande för både anställda och organisationen själv samtidigt som den minimerar negativa påverkningar på miljön. Här är några viktiga aspekter som definierar en hållbar arbetsplats:

 • Socialt ansvarstagande: En hållbar arbetsplats prioriterar anställdas välbefinnande och främjar en hälsosam arbetsmiljö. Det inkluderar att erbjuda möjligheter för utbildning och personlig utveckling, stöd för arbetsliv och privatliv, och en inkluderande kultur som främjar mångfald och jämställdhet.
 • Miljömässig hållbarhet: En hållbar arbetsplats strävar efter att minska sin påverkan på miljön genom att använda resurser mer effektivt, minska utsläpp av växthusgaser och minimera avfall. Det kan innebära att använda energieffektiv teknik, främja återvinning och minska resor till och från arbetsplatsen genom flexibla arbetssätt som telecommuting.
 • Ekonomisk hållbarhet: En hållbar arbetsplats är också ekonomiskt hållbar. Det innebär att organisationen är lönsam och ekonomiskt stabil samtidigt som den tar ansvar för att upprätthålla en sund arbetsmarknad och stödja lokal ekonomisk utveckling.
 • Långsiktig vision och mål: En hållbar arbetsplats har en långsiktig vision och mål som sträcker sig bortom kortsiktiga vinster. Det innebär att organisationen tänker på hur den kan vara hållbar och framgångsrik på lång sikt, istället för att enbart fokusera på kvartalsvisa resultat.
 • Medarbetarinvolvering: Anställda på en hållbar arbetsplats har möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattandet och påverka arbetsplatsens kultur och processer. Detta ökar engagemanget och skapar en känsla av ägande.
 • Öppen kommunikation och transparens: En viktig aspekt av en hållbar arbetsplats är öppenhet och transparens i kommunikationen. Det inkluderar att informera anställda om organisationens mål och framsteg mot hållbarhet samt att välkomna feedback och idéer från dem.
 • Ständig förbättring: En hållbar arbetsplats strävar efter ständig förbättring och anpassning till förändrade omständigheter. Det innebär att vara flexibel och redo att anpassa sig till nya utmaningar och möjligheter.

Sammanfattningsvis är en hållbar arbetsplats en plats där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är centrala värden och där man aktivt arbetar för att balansera dessa dimensioner för att skapa en sund och framgångsrik arbetsmiljö på lång sikt. Det är en arbetsplats som tar ansvar för både sina anställda och samhället som helhet.

Trender vad gäller Hållbara Arbetsplatser 

 1. En hybrid arbetsplatsstrategi – en arbetsplats där det är sömlöst och naturligt för medarbetarna att kunna samverka oavsett var de befinner sig geografiskt men även i tid. Flexibla arbetsformer skapar hållbarhet både vad gäller miljö och människa.
 2. Det tillitsfulla ledarskapet – det vanligaste är ett kontrollerande ledarskap där resultat mäts i närvaro och nedlagd tid, inte vilket resultat som uppnås. En tydlig trend är ett ledarskap där ledningen aktivt arbetar med transparens, tydlighet i vad som förväntas och inkluderande. 
 3. Hälsoarbetet – har varit i fokus en längre tid men kom delvis av sig under pandemin. Nu i takt med ökad anspänning och som ett grepp för att komma närmare varandra igen så är det många arbetsgivare som ser över incitamentspaketen för att få ner frånvaro och sjukskrivningar. Kostnadsfri tillgång till coacher och terapeuter är ett av flera spår. Åtgärder både för att undvika ohälsa men även att främja hälsa. 80% av kommunerna erbjuder friskvårdsbidrag.
 4. War of Talent – inom vissa branscher/områden så är det bevisat svårt att få tag på kvalificerad personal. Då blir det HR avdelningens uppgift att iordningställa konceptuellt attraktiva arbetsplatser och förmåner. Kontor som byggs om för att främja kreativitet och gemenskap. Eller att upphandla sjukvårdsförmåner som är avdragsgilla för arbetsgivaren och en skattefri som personalförmån till vissa nivåer.
 5. Hållbarhetsarbetet ökar – allt fler större arbetsgivare väljer att anställa specifik kompetens för att ta hand om “sustainability”, dvs hållbarhetsaspekterna av att driva verksamhet. Dessutom ser det ut som att ett aktivt hållbarhetsarbete också har genererat resultat, nedan ett exempel från organisationen Företagarna som representerar Sveriges små till mellanstora företag. 

“Nära två av tre företagare uppger att deras hållbarhetsarbete stärkt deras kundrelation. Varannan menar att det också skapar nöjda medarbetare och gynnar försäljningsarbetet. Två av fem företagare säger dessutom att håll­barhetsarbetet har bidragit till ökad lönsamhet och fler uppdrag, medan var tredje också ser att det varit positivt för styrning och administration.”/Företagarna 2019

Kan du ge något/några exempel på företag som ligger i framkant inom området?

Exempel har jag hittat mha ChatGPT men även fyllt på vissa exempel själv:

Skandinavien är känt för sin progressiva inställning till medarbetarnas välbefinnande och balans mellan arbete och fritid. Många företag i Skandinavien har genomfört kreativa och beprövade initiativ för att investera i sina anställdas hälsa och övergripande livskvalitet. Här är några exempel:

Mimer (Sverige) – ett bostadsbolag som har infört ett nytt program; “Träningsreturen”. Medarbetarna kan träna på sin fritid men får tillbaka upp till 20% av tränad tid i ledighet.(Chef&Karriär Nr3 2023)

Spotify (Sverige): Spotify, musikjätten med huvudkontor i Stockholm, är känd för sitt fokus på medarbetarnas välbefinnande. De erbjuder en rad hälsoförmåner, inklusive stöd för psykisk hälsa, tillgång till fitnessanläggningar och flexibla arbetsarrangemang. Spotifys har program för professionell utveckling och lärande som bl a kallas för “Band Manifesto”, en satsning på en kontinuerlig inlärningscykel enligt Katarina Berg, CHRO och syftesdrivet ledarskap.

Handelsbanken – en bank som tidigt blev kända för sitt omfattande pensionsprogram. Det finns anledning att diskutera att rädslan för ekonomisk instabilitet leder till stress och i förlängningen mental ohälsa för många. När den ekonomiska tryggheten finns, så slappnar också medarbetarna av bättre. Däremot finns det prestationsdrivna bonusprogram i näringslivet som dessvärre skapar mer stress och uppdrivet tempo.

LEGO Koncernen (Danmark): LEGO, baserat i Billund, Danmark, har ett starkt engagemang för medarbetarnas välbefinnande. De erbjuder anställda tillgång till hälsokliniker på plats, fitnessanläggningar och hälsoprogram. LEGO betonar också en familjevänlig arbetsplatskultur och ger stöd till anställda med barn.

Statoil (nu Equinor – Norge): Equinor, ett energibolag baserat i Norge, har implementerat olika friskvårdsinitiativ för sina anställda. De erbjuder flexibla arbetsarrangemang, hälso- och fitnessprogram samt stöd för mental hälsa och stresshantering. Equinor främjar också hållbarhets- och miljöinitiativ.

TietoEVRY (Finland): TietoEVRY, ett ledande företag inom digitala tjänster och mjukvara i Finland, betonar balans mellan arbete och fritid. De erbjuder flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete för att främja medarbetarnas välbefinnande. Dessutom investerar TietoEVRY i medarbetarnas utveckling och möjligheter till lärande.

Novo Nordisk (Danmark): Novo Nordisk, ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Danmark, har ett starkt fokus på medarbetarnas hälsa. De erbjuder friskvårdsprogram, fitnessanläggningar på plats och initiativ för att uppmuntra fysisk aktivitet. Novo Nordisk stöder också anställda med kroniska sjukdomar genom skräddarsydda förmåner.

DNB (Norge): DNB, en av Norges största grupper inom finansiella tjänster, lägger stor vikt vid medarbetarnas välbefinnande och balans mellan arbete och fritid. De erbjuder flexibla arbetsarrangemang, stöd för psykisk hälsa och fitnessanläggningar. DNB uppmuntrar också anställda att delta i volontärarbete och samhällsengagemang.

Dessa skandinaviska företag prioriterar medarbetarnas hälsa och välbefinnande som en grundläggande del av sin företagskultur. De förstår vikten av en frisk och balanserad arbetsstyrka, vilket inte bara gynnar enskilda medarbetare utan också bidrar till organisationens övergripande framgång och hållbarhet.

Vilka förväntningar har du på deltagarna och vad hoppas du att de ska ta med sig från ert samtal?

Inga förväntningar förutom en stor dos nyfikenhet och att man inte redan har grävt ner sig vad gäller sina egen syn på vad hållbarhet är och vad det ska leda till. Ett aktivt hållbarhetsarbete är som vi kan visa ett mycket brett begrepp och var och en måste själv välja de områden som man känner att man har kraft och resurs att påverka. 

Som alltid vad gäller event och debatter så vill jag att alla som blir inspirerade också hittar nästa steg i att bli utförande. Att göra något oavsett storlek och betydelse. 

Vilken programpunkt längtar du lite extra mycket efter på Tendensdagen, förutom den du är engagerad i såklart?

Det sista anförandet efter ett långt program är ofta den person som alla helst vill uppleva och inte missa, därav stanna kvar. På Tendensdagen får vi möjlighet att lyssna på Micael Dahlen, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Nyfiken på hur vi kan driva åtgärder för att öka upplevd lycka.


Kommer du också till Tendensdagen?
Varmt välkommen att boka! (fullsatt – väntelista finns)
19 oktober på Chinateatern. Fritt för medlemmar!