Stadgar för Sveriges Marknadsförbund

 

§1 SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Sveriges Marknadsförbund är en intresseorganisation för företag, organisationer och myndigheter samt andra juridiska personer i olika branscher.

Sveriges Marknadsförbunds uppgift är att stärka medlemmarnas profession inom marknadskommunikation genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och rådgivning. Sveriges Marknadsförbund driver frågor inom marknadsföring, kommunikation och medier och verkar för en hållbar och etisk marknadsutveckling. Förbundet arbetar med opinionsbildning och lyfter fram forskning inom marknadskommunikationens discipliner i syfte att visa på marknadsföringens affärskritiska roll i företag och näringsliv. Sveriges Marknadsförbunds roll är också att bevaka den svenska och internationella marknadsutvecklingen. Sveriges Marknadsförbund representerar sina medlemmar i olika branschorgan och är remissinstans.

§ 2 MEDLEMSKAP

Till medlem i Sveriges Marknadsförbund kan antas företag, organisationer, myndigheter eller andra juridiska personer i olika branscher. Medlemskapet är på tolv månader och förnyas automatiskt om det inte sägs upp skriftligen fyra månader innan förnyelsedatum. Uteslutning kan ske på grund av medvetet brott mot dessa stadgar. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen.

§ 3 AVGIFTER

Styrelsen har mandat att själv besluta om ändring av medlemsavgifterna. Styrelsen kan därmed ändra medlemsavgifterna när de vill under året.

§ 4 VERKSAMHETSÅR

Förbundets verksamhetsår är den 1 jan t o m den 31 december.

§ 5 ORGANISATION

Förbundets beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 6 ÅRSMÖTET

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och ska hållas före juni månads utgång.  Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Ledamot av styrelsen får inte delta i omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen.

Närvarande medlem äger med skriftlig fullmakt utöva annan medlems rösträtt. Ett och samma ombud ska dock ej äga rätt att avge mer än två röster.

§ 7 ORDINARIE ÅRSMÖTE

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Redogörelse för inkomna fullmakter

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande i förbundet

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Val av styrelsens övriga ledamöter

11. Val av  revisor och suppleant

12. Val av valnämnd

13. Övriga frågor

Av medlem gjord hemställan om att hos årsmötet väcka fråga ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar efter kallelse till årsmöte skett. Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista och valnämndens förslag ska utsändas senast fyra veckor i förväg.

§ 8 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte sammanträder på styrelsens kallelse för behandling av särskilda angelägenheter, då styrelsen så finner erforderligt eller då minst en femtedel av förbundets medlemmar fordrar det.

Kallelse till extra årsmöte jämte föredragningslista ska utsändas senast tre veckor i förväg.

§ 9 STYRELSE

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, vilken inklusive ordförande och eventuell verkställande direktör ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte. Förbundets ordförande som tillika ska vara styrelsens ordförande och ledamöter utses på ordinarie årsmöte för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig eventuell vice ordförande för en tid som styrelsen beslutar.

I den händelse en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan fyllnadsval ske för en tid av ett år. En ledamot på fyllnadsval sitter således ett år och kan sen väljas för en mandatperiod. Den som väljs in på fyllnadsval kan därmed sitta längst tre år.

Ordföranden kan omväljas för maximalt fyra mandatperioder och övriga styrelseledamöter för maximalt två mandatperioder. En ledamot kan inte väljas till ordförande när mandatperioden på två mandatperioder är passerad.

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandatperioden ska vice ordförande bli ställföreträdande ordförande intill nästa årsmöte. Om ingen vice ordförande finns ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill nästa årsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst hälften av styrelsen så begär. Styrelsen ska sammanträda fyra gånger årligen. I kallelse till sammanträde ska lämnas uppgift om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Årsmötet väljer styrelseledamöter. Styrelsen ska väl spegla medlemmarnas verksamhetsinriktning och geografiska spridning. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Ledamöter och ordförande ska väljas ur medlemskåren och får inte sitta i konkurrerande intresseorganisationers styrelser eller arbetsgrupper.

För att undvika jäv vid upphandling av vara eller tjänst mellan Sveriges Marknadsförbund och enskilda styrelseledamöter och ordförande bör vederbörande som säljer varan eller tjänsten gå ur rummet när diskussioner förs och när beslut skall fattas. Beslutet måste ha majoritet i styrelsen och ska protokollföras. På så sätt undviks korruption och oegentligheter och krav på moral, etik, saklighet och opartiskhet upprätthålls.


§ 10 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen leder förbundets verksamhet, vilket inbegriper att den fastställer budget, tillsätter eventuell vd och ger denne direktiv, utser firmatecknare samt ansvarar för förbundets förvaltning.

§ 11 REVISORER

Förbundet ska ha en revisor, auktoriserad eller av svensk handelskammare godkänd granskningsman samt en suppleant. Dessa väljs av årsmötet.

§ 12 VALBEREDNING

Inom förbundet ska utses en valberedning på fyra personer. Dessa personer väljs ur medlemskåren på ett år vid ordinarie årsmöte. Valberedningen kan sitta max tre mandatperioder, dvs totalt 3 år. Ordförande eller ledamot från styrelsen kan ej sitta i valberedningen.

§ 13 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas av ordinarie eller extra årsmöte. Förslag om stadgeändring kan väckas av envar medlem i förbundet. Sådant förslag inlämnas senast tio veckor före årsmötet till styrelsen, som överlämnar det till årsmötet tillsammans med sitt yttrande. Förslagets huvudsakliga innehåll ska anges i kallelsen.

§ 14 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För beslut om förbundets upplösning erfordras dubbel röstövervikt vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Om beslut att upplösa förbundet fattas ska med enkel majoritet beslutas om disposition av förbundets tillgångar. Dessa ska användas för de syften som anges i § 1.

Uppdaterad i samband med årsmötet 15 maj 2024.