13 mars 2023

Intervju med Tom Thörnblom sammankallande i Sveriges Marknadsförbunds valberedning

Tom Thörnblom sammankallande i Sveriges Marknadsförbunds valberedning

Hej Tom, vad är viktigast
i ditt uppdrag och vad ingår i ditt ansvar?

Min uppgift är att koordinera valberedningen som föreslår styrelseledamöter till förbundets stämma, på stämman fattar sedan medlemmarna beslutet om vilka som ska ingå i styrelsen. Valberedningen genomför korta intervjuer med samtliga i styrelsen inklusive ordförande för att skapa en bild av vilka kompetenser som styrelsen skulle kunna kompletteras med. Beroende på behovet startar sedan valberedningen processen att finna lämpliga kandidater. När lämpliga kandidater intervjuats möts valberedning och fattar beslut om vem eller vilka som slutligen föreslås till stämman.

Ni är nu klara med arbetet inför Årsmötet den 3 maj,
hur har det gått?

I år har det varit ett ganska enkelt arbete där styrelsearbetet gått väl och alla styrelsemedlemmar vill fullfölja sina mandatperioder. Stadgarna anger ett intervall med hur många ledamöter det ska vara och i år har vi valt att inte fylla alla platser.

Har du några tips på hur man får till den perfekta styrelsen?

Det är viktigt att ha en dialog med ordföranden och övriga styrelseledamöter för att förstå om det önskas någon särskild kompetens i styrelsen. När valberedningen sedan har skapat sig en bild av vilken kompetens som önskas påbörjas sökandet av möjliga kandidater.

Till sist, är det något speciellt du kommer ta del av i Sveriges Marknadsförbunds utbud – förutom Årsmötet då förstås?

Tendensdagen i höst ser jag fram emot!

Sveriges Marknadsförbund valberedning

Årsmöte Sveriges Marknadsförbund 2023