1 december 2022

Kallelse till Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte den 3 maj kl 15.00

Sveriges Marknadsförbund 2023

Välkommen till årsmöte den 3 maj kl 15.00 – 15.30

Plats: Hos Sveriges Marknadsförbund, Nybrogatan 34, Stockholm

Anmälan görs till francesca@svemarknad.se

DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Redogörelse för inkomna fullmakter
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande i förbundet
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelsens övriga ledamöter
11. Val av  revisor och suppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor (stadgeändring) Länk till stadgar


Valberedningens förslag till styrelse:

Publiceras senare