26 maj 2023

Intervju med John Mellkvist

John Mellkvist är ordförande i Juryn för Senior Talent Award som är skapat av Sveriges Marknadsförbund

John är drivande i åldersfrågor och skrivit boken ”Välj din ålder” och är seniorkonsult på Kreab Stockholm

Hej John, ordförande i juryn för utmärkelsen Senior Talent Award. Berätta för oss, vad innebär denna utmärkelse och vem riktar den sig mot?

Idén bakom utmärkelsen är att främja bättre attityder till ålder i svenskt arbets- och näringsliv. Det gör vi genom att varje år lyfta fram ett företag som visat att de värdesätter senior kompetens på ett inspirerande och vägvisande sätt. Vi ger också ett hederspris till en person som på ett tydligt och inspirerande sätt bidragit till att motverka ålderism.

När juryn kikar på de nominerade, vilka kriterier bedömer ni utifrån?

Vi utgår ifrån flera kriterier, alltifrån organisation, ledarskap, lärande och hur man arbetar med åldersfrågan i kommunikation och vid rekrytering. För att vara en kandidat till priset vill juryn se ett positivt och konkret resultat i någon form.

Nytt för i år är att organisationer och medlemmar kan vara med att nominera, vad bör man ha med i tankarna när man nominerar ett företag?

Är det verkligen företaget som ska belönas eller är det en viss person som gått mot strömmen och därigenom stått för den berömvärda insatsen? Vad har företaget konkret gjort för att möjliggöra för sin seniora arbetskraft att blomstra, exempelvis kommunicerat eller rekryterat på ett åldersinkluderande sätt? Titta gärna på Senior Talent Award på Sveriges Marknadsförbunds hemsida, där finns mer information om vilka kriterier juryn arbetar efter.

Vilka konsekvenser kan ålderism få?

Ålderism kostar samhället enorma belopp årligen. Både i form av förlorade intäkter för landet när kompetenta människor blockeras från möjligheter i arbetslivet eller avhåller sig från att realisera sina idéer – men också i förlängningen rena hälsokostnader. Något som fått Världshälsoorganisationen, WHO att klassa ålderism som en global utmaning, där de efterlyser initiativ och strategier för att vända utvecklingen. Senior Talent Award kan med fördel ses i ljuset av detta.

Vill du ge några konkreta tips på hur man kan förebygga och motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden?

Lyft ålderismen från företagsledningen.Trots att många känner sig drabbade av ålderism, är det naturligt svårt att prata om den. Främst av oro för att göra sig till ett offer, upplevas gnällig eller försämra sina möjligheter. Att istället från ledningen proaktivt ta upp problematiken och visa hur man som företag avser bemöta den – exempelvis genom en undersökning, öppen diskussion eller temamorgon – är ett mycket effektivt sätt att både minska anspänning och bygga förtroende.

Se över era åldersformuleringar. Utgå ifrån att många tror sig ha fel ålder. Ha därför med en enkel men tydlig formulering om just er syn på ålder i all kommunikation som rör rekrytering. En enkel rad som ”Självklart ser vi positivt på sökande i alla åldrar” breddar genast talangbasen, eftersom alla som tvekat att söka sig till er på grund av sin ålder, nu känner sig trygga att göra det. Men inte bara det, ni kommer också vinna sympati från omgivningen för er sunda attityd.

Satsa på mentorskap. Åt båda håll. Om en yngre person får vara mentor en äldre, läggs prestigen snabbt åt sidan och istället byggs förtroende i båda riktningar. Den yngre kollegan känner större mening och ansvar och får en tryggare utveckling. Den äldre dito friskar upp sina detaljkunskaper och kan dessutom förlänga sin karriär. Uppmuntra och lyft fram interna utvecklingsmöjligheter för både yngre och äldre personal, det motiverar hela företaget. Den med mindre erfarenhet får lättare att staka ut en längre framtid inom företaget. Den med mer erfarenhet känner sig trygg i att det hela tiden finns möjligheter att lära nytt.


Tipsa oss – vem förtjänar utmärkelsen Senior Talent Award 2023?