3 juli 2015

Tillåtet att ringa till konsumenters mobiltelefon

telephone-586266_640
Det är tillåtet att ringa till konsumenters mobiltelefon. Det står klart efter ett avgörande i Marknadsdomstolen (MD). MD ansåg att konsumenters förmåga att fatta ett välgrundat beslut inte påverkades av att marknadsföringen sker genom påringning till deras mobiltelefon.
Ur Nyhetsbrevet marknadsrätt.
Under 2013 marknadsförde SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB (SverigesEnergi) energiabonnemang till konsumenter genom påringning till deras mobiltelefoner utan att konsumenterna lämnat sitt samtycke till samtalen eller att det förelegat ett kundförhållande.
Konsumentombudsmannen (KO) ansåg att marknadsföringsmetoden stred god marknadsföringssed och väckte därför talan mot SverigesEnergi vid Marknadsdomstolen (MD) med yrkade om att SverigesEnergi vid vite skulle förbjudas att använda aktuell marknadsföringsmetod om inte konsumenten aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för samtal i marknadsföringssyfte eller att det finns ett etablerat kundförhållande.
Som grund för sin talan anförde KO att det sedan februari 2014 är möjligt att registrera sitt mobiltelefonnummer i spärregistret NIX-Telefon och att det inneburit att både branschintresseorganisationerna Kontakta Sverige och SWEDMA beslutat att ändra sina etiska regler på så sätt att det anses tillåtet att kontakta en konsument på dennes mobiltelefon om denne inte låtit registrera sitt mobiltelefonnummer i spärregister. KO ansåg dock att dessa omständigheter inte ändrar vad som utgör god marknadsföringssed och att god marknadsföringssed inte är begränsat till innehållet i de etiska reglerna. SverigesEnergi bestred KO:s yrkanden.
Enligt 5 § marknadsföringslagen (MFL) ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed, i vilket bland annat god affärssed och andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter ingår. För att en näringsidkare ska få skicka marknadsföring per e-post, telefax eller sådana uppringsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild till fysiska personer (privatpersoner och innehavare av enskild firma) krävs det samtycke på förhand – om det inte finns något etablerat kundförhållande, 19 §. Enligt 21 § får dock en näringsidkare använda andra metoder för individuell kommunikation på distans än sådana som avses i 19 §, såsom marknadsföring per telefon, om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig detta.
Sedan 1999 bedriver Föreningen NIX-Telefon spärregistret NIX-Telefon, i vilket konsumenter som har ett telefonabonnemang kan få sitt telefonnummer infört. Enligt branschpraxis anses en konsument som låtit registrera sitt telefonnummer i registret ha motsatt sig marknadsföring per telefon till det aktuella numret.
Vid införandet av spärregistret kunde endast telefonnummer till fasta telefoner införas i registret varför det var svårt för konsumenter att motsätta sig marknadsföring till sin mobiltelefon. Både branschorganisationen Kontakta Sverige och SWEDMA ansåg därför inte att det var förenligt med god affärssed att påringa till konsumenters mobiltelefonnummer i marknadsföringssyfte.
Sedan februari 2014 är det dock möjligt att låta registrera telefonnummer till mobiltelefoner i registret varför både Kontakta Sverige och SWEDMA ändrade sina etiska regler på så att påringning till en konsuments mobiltelefon i marknadsföringssyfte numera anses tillåtet.
Om konsumenten låtit registrera sitt registrera sitt telefonnummer i spärregistret, krävs det däremot att konsumenten lämnat sitt samtycke till marknadsföring eller att det föreligger en kundrelation för att marknadsföringsmetoden ska vara tillåten.

MD:s bedömning

MD konstaterade att MFL inte gör någon åtskillnad mellan marknadsförings genom påringning till fast telefon eller mobiltelefon utan att det anses tillåtet förutsatt att konsumenten inte motsatt sig detta, vilket konsumenter enkelt kan göra nuförtiden genom att registrera sitt telefonnummer i spärregistret. MD ansåg att den utveckling av användandet av fast telefon och mobiltelefon som skett hade betydelse vid bedömning av målet.
MD anförde att många konsumenter endast har mobiltelefon idag och att det kunde förutsättas att de flesta konsumenterna som kan nås via mobiltelefon är väl förtrogna med användningen av mobiltelefoner och därmed vana vid att hantera olika typer av samtal.
Att marknadsföring per telefon kan uppkomma i en situation där den upplevs som oläglig gäller både vid påringning till fast telefon eller till mobiltelefon och konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat beslut inte påverkades av att marknadsföringen sker genom påringning till deras mobiltelefon eller fasta telefon, enligt MD. Med hänsyn till detta ansåg MD att den aktuella marknadsföringsmetoden var förenlig med god marknadsföringssed. KO förpliktades därför att ersätta SverigesEnergi för rättegångskostnader om 250 000 kr.
Texten kommer från Nyhetsbrevet Marknadsrätt. Utgivare: Daniel Tornberg, advokatfirman MarLaw.

FAKTA:

Ärende: Marknadsdomstolens dom i mål 2015:8
Angående: Marknadsföring till konsumenter genom påringning till mobiltelefon
Parter: Konsumentombudsmannen mot SverigesEnergi elförsäljning Privat 1 AB