Integritetspolicy & användning av cookies

Sveriges Marknadsförbunds integritetspolicy

Integritetspolicy & cookie användning


Cookie

Den här webbplatsen placerar cookies på din dator för att sidan ska fungera bättre. En härifrån fortsatt användning av sajten ( genom att klicka, navigerar, scrolla) tolkas som godkännande av applikationen och användningen av cookies

Integritetspolicy
Vi på Sveriges Marknadsförbund har alltid tagit frågor om dataskydd och säkerhet på stort allvar. Därför välkomnar vi EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen syftar till att stärka individens integritet och ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Som medlemsföretag/organisation/förening ska du alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss på Sveriges Marknadsförbund. Vi skyddar dina uppgifter från obehöriga. Medlem är alla företag/organisation/förening som ingått avtal om medlemskap i Sveriges Marknadsförbund.

Som representant för företag/organisation/förening som är medlem i Sveriges Marknadsförbund behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera medlemsförhållandet och för att Sveriges Marknadsförbund ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig och ditt medlemsföretag/organisation/förening i enlighet med ingånget avtal om medlemskap. Uppgifterna finns för att Sveriges Marknadsförbund ska kunna anpassade erbjudanden till dig som medlem.

Vid eventuella frågor kontakta oss på info@svemarknad.se

Behandling av personuppgifter hos Sveriges Marknadsförbund

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar
Personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter är:
Sveriges Marknadsförbund
Organisationsnummer: 802001-1568
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du blir medlem hos oss
För att administrera ditt medlemskap och hantera medlemsserviceärenden samt för att kunna skicka relevant information, lagrar vi vissa av dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

De personuppgifter vi lagrar är
-Namn.
-Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
-Fakturerings- och betalningsinformation.
-Användarnamn och lösenord.
-Inställningar i din profil.
-Din kommunikation med oss.
-Uppgifter om dina bokningar.
-Övriga användaruppgifter för Ditt login.

De behandlingar som utförs är:
-Registrering och identifiering för att hantera inloggning.
-Insamling av e-postadresser för att skicka ut nyhetsbrev, samt ge dig information om kompetensutveckling och andra tjänster kring medlemskapet.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera medlemsserviceärenden. Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet utgör ett rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.
Uppgifterna sparas i 2 år efter avslutat medlemskap. Vi behöver behålla dina uppgifter en tid ifall du kommer tillbaka som medlem samt för att kunna se historik i våra system.

Enligt skäl till Dataskyddsförordningen så omfattar den inte behandling av personuppgifter rörande juridiska personer, exempelvis uppgifter om namn på och typ av juridisk person samt kontaktuppgifter. Den behandling av personuppgifter som rör medlemsregister inklusive kontaktuppgifter till medlemmen (företaget) kan därför falla utanför Dataskyddsförordningens tillämpningsområde.

När du anmäler dig till en kurs eller ett event
När du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera din bokning och betalning. Vi registrerar din bokning i vårt kundsystem, och registrerar faktureringsuppgifter i vårt bokföringssystem. Vi behöver din e-postadress för att du ska kunna få bokningsbekräftelser samt övrig information kring bokningen.
Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du bokar en kurs eller går på ett event som vi anordnar.

De personuppgifter vi lagrar är:
-Namn.
-Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
-Fakturerings- och betalningsinformation.
-Din kommunikation med oss.
-Uppgifter om dina bokningar såsom kost eller annan information som du själv anger.

För medlemmar sparas uppgifterna i 2 år. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.
Vi sparar dina uppgifter i 2 år från insamlingen och analysen.
Enligt skäl till Dataskyddsförordningen så omfattar den inte behandling av personuppgifter rörande juridiska personer, exempelvis uppgifter om namn på och typ av juridisk person samt kontaktuppgifter. Den behandling av personuppgifter som rör medlemsregister inklusive kontaktuppgifter till medlemmen (företaget) kan därför falla utanför Dataskyddsförordningens tillämpningsområde.
Om du inte är medlem sparas bokningsuppgifterna i 1 år. I fakturasystemet sparar de enligt bokföringslagen.
När du anmäler dig får du också information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du deltar i våra kurser och events
I den anmälan du fyller i för kursen/eventet informerar vi om att vi ibland tar bilder eller filmar på våra event. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kontaktar du oss innan eventet och meddelar detta. Du behöver också säga till fotografen på eventet att du inte vill medverka på bilder/filmer så att du går att identifiera.
Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

När vi använder dina personuppgifter för att utvärdera vårt arbete
Vi analyserar och utvärderar löpande vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och system. För oss är det viktigt att du som medlem får vara med att påverka vårt utbud.
Vi kan till exempel skicka ut en enkät för att samla in våra medlemmars åsikter och önskemål. Vi analyserar också ibland de uppgifter vi redan har om dig för att kunna anpassa vårt utbud av tjänster.
Baserat på de uppgifter vi samlar in (till exempel befattning, region, intresseområde och bokningshistorik) gör vi en analys som kan resulterar i att du sorteras in i en grupp (medlemssegment), men analysen görs aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka tjänster som erbjuds.

Rätt till registerutdrag
Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av personuppgifter, bokningshistorik, lagringsperiod.
När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som är inloggad på Sveriges Marknadsförbunds medlemssidor kan själv ändra lösenord.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
-Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
-Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigande intresse.
-Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.
-Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar:

-Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

– Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

-Om du har invänt dig mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Du kan begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder:

-Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

-Direktmarknadsföring: du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Om förändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats www.svemarknad.se
Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter), eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive rubrik ovan.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Du kan alltid kontakta oss på info@svemarknad.se och du kan även kontakta Datainspektionen som är en tillsynsmyndighet dvs ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att ett företag behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.