5 juli 2011

Studie mynnar ut i ny modell för Online Brand Communities

En integrerad modell för fostrandet av Online Brand Communities – The Online Brand Community Wheel
Per Holgård och Mathias Andersson, vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, har skrivit en magisteruppsats om Online Brand Communities
De senaste årens hype kring sociala medier har genererat ett stort intresse kring dagens företag och många svenska företag finns numer representerade på sajter såsom Facebook och Twitter. Allteftersom utvecklingen av Web 2.0 har fortgått, har även andra sätt att använda sig av sociala medier blivit populära bland företag. Den akademiska litteraturen uppmärksammar Online Brand Communities (OBCs) som ett exempel på detta. Denna typ av communities kan bäst beskrivas som internetbaserade plattformar där konsumenter kan träffas och diskutera med varandra och med personer från företaget. För att denna typ av plattformar ska fungera krävs ett stort engagemang från kundernas sida, men även företagets engagemang är av största vikt.
Fördelarna som kan genereras ur ett OBC är både många och attraktiva. Bland annat kan företag skapa en ökad kundlojalitet, ett starkare varumärke, en större spridning av word-of-mouth, större engagemang och en ökad försäljning. Genom en studie med djupgående intervjuer av experter inom sociala medier har författarna till ”The Fostering of Online Brand Communities – An integrated framework for strategic implementation” försökt kasta nytt ljus på frågan om hur företag bäst ska hantera kundkontakt via sociala medier och bygga fungerande OBCs.
Resultatet av studien mynnar ut i en modell kallad The Online Brand Community Wheel. The OBC wheel är ämnad att fungera som ett verktyg som hjälper marknadsförare i skapandeprocessen och utvecklandet av OBCs och innehåller även tips för generell interaktion i sociala medier. Modellen består av ett antal steg, eller processer, som tillsammans genererar en miljö där samskapande, så kallat Co-creation, mellan företag och konsumenter är i centrum. Denna miljö bidrar i sin tur till att företag tillsammans med deras konsumenter kan generera de tidigare nämnda fördelarna. De huvudsakliga faktorerna som visade sig vara de mest betydelsefulla i studien har i modellen blivit uppdelade i en förberedelsefas där kundbeteende och investeringar är i fokus, samt en 5-stegsprocess som leder till en co-creation miljö och en rad gynnsamma utfall för både företag och konsumenter. Studien tar bland annat upp motiv för deltagande, omfattning av resurser och tittar närmare på innehållsstrategier i förberedelsefasen. Dessa förberedande moment leder därefter till en bättre beslutsförmåga om communityts omfattning och även var företaget ska lokalisera OBCt, vilket också rör de två första stegen i 5-stegsprocessen. Därefter beskrivs hur företag kan attrahera nya medlemmar och befolka sitt community samt hur en bra dialog ska föras med konsumenterna för att bibehålla aktivitet. Att stimulera deltagande är det slutgiltiga steget i 5-stegsprocessen och genom att skapa en förståelse för dessa faktorer och hur de påverkar co-creation miljön kan marknadsförare skapa värde för både företaget och kunden.
The Fostering of Online Brand Communites – An Integrated Framework for Strategic Implementation