11 mars 2024

Kallelse till Årsmöte 2024

Sveriges Marknadsförbund 2024


Välkommen till årsmöte den 15 maj kl 15.00 – 15.30

Plats: Hos Sveriges Marknadsförbund, Nybrogatan 34, Stockholm
Alternativt via Teams. (Teamslänk skickas senare)

Anmälan görs till francesca@svemarknad.se

DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Redogörelse för inkomna fullmakter
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande i förbundet
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter *
10. Val av styrelsens övriga ledamöter
11. Val av revisor och suppleant
12. Val av valberedning


*) Styrelse och valberedning föreslår justering i paragraf 9 om ordförandes mandatperiod: Förslag justering från 6 till 8 mandatperioder.

Länk till stadgar