14 maj 2024

Kallelse till Årsmöte 2024

Sveriges Marknadsförbund 2024:


Välkommen till årsmöte den 15 maj kl 15.00 – 15.30

Plats: Hos Sveriges Marknadsförbund, Nybrogatan 34, Stockholm
Alternativt via Teams. (Teamslänken är skickad till deltagare som medverkar via Teams, saknar du länken mejla annika@svemarknad.se)

Anmälan görs till francesca@svemarknad.se

DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Redogörelse för inkomna fullmakter
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande i förbundet
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelsens övriga ledamöter
11. Val av revisor
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor. Justering i stadgar*


*) Styrelse och valberedning föreslår justering i paragraf 9 om ordförandes mandatperiod: Förslag justering från 3 till 4 mandatperioder.

Valberedningens förslag till styrelse:

Vald till 2025
Niclas Fröberg, Tre Kronor – ordförande (vald)
Catarina Falkenhav, Kungliga Operan (vald)
Kaj Török, Max Burgers (vald)

Omval till 2026
Christer Löfgren, Bergenstråhle & Partners (omval)

Nyval till 2026
Karolina Strand, Björn Axén (nyval)
Tomas Bäckefjord, Alfa Laval (nyval)

Valberedning
Karin Lund, Kappahl (omval)
Elizabeth Anderberg, Tetrapak (omval)
Gunilla Welander, RO (nyval)
Katarina Frigell, Apotek Hjärtat (nyval)


Länk till stadgar