Om oss:

Årsmöte 15 mars

Årsmöte 2018

Välkommen till årsmöte den 15 mars kl 16.00
Hos Sveriges Marknadsförbund Nybrogatan 34, Stockholm
anmälan till francesca@svemarknad.se

 

ORDINARIE ÅRSMÖTE

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Redogörelse för inkomna fullmakter

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande i förbundet

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Val av styrelsens övriga ledamöter

11. Val av  revisor och suppleant

12. Val av valnämnd enligt § 13

13. Fastställande av till förbundets utgående avgifter

14. Övriga frågor

Av medlem gjord hemställan om att hos årsmötet väcka fråga ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar efter kallelse till årsmöte skett. Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista och valnämndens förslag ska utsändas senast fyra veckor i förväg.

 

Att välja till 2020:

Niclas Fröberg, Trekronormedia (nyval)

Petter Schanche, Marknadsföreningen i Uppsala (omval)

Patrik Söder, United Minds (omval)

Redan valda till 2019:

Elisabeth Trotzig, ordförande

Joachim Berntzon, Berntzon &Bylund

Helene Jansbo, Solidar