Om oss:

Årsmöte 11 maj

Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte den 11 maj kl 15 .00
Hos Sveriges Marknadsförbund Nybrogatan 34, Stockholm
anmälan till francesca@svemarknad.se

 

ORDINARIE ÅRSMÖTE

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Redogörelse för inkomna fullmakter

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande i förbundet

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Val av styrelsens övriga ledamöter

11. Val av  revisor och suppleant

12. Val av valnämnd

13. Fastställande av till förbundets utgående avgifter

14. Övriga frågor *

Av medlem gjord hemställan om att hos årsmötet väcka fråga ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar efter kallelse till årsmöte skett. Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista och valnämndens förslag ska utsändas senast fyra veckor i förväg.

 

Att välja till 2021:

Niclas Fröberg, Tre Kronor  – ordförande

Linda Palmgren, Starcom (nyval)

Karin Nygren, Upplands Motor (nyval)

Peter Kjellberg, Dometic (nyval)

Redan vald till 2020:

Patrik Söder, SBAB

Att välja till 2020:

Angelica Sandgren, HSB (fyllnadsval)

Helene Löfgren, Sector Alarm (fyllnadsval)

*) Förslag till stadgeändringar:

§1 SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Sveriges Marknadsförbund är en intresseorganisation för företag, organisationer och myndigheter samt andra juridiska personer i olika branscher.

Sveriges Marknadsförbunds uppgift är att stärka medlemmarnas profession inom marknadskommunikation genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och rådgivning. Sveriges Marknadsförbund driver frågor inom marknadsföring, kommunikation och medier och verkar för en hållbar och etisk marknadsutveckling. Förbundet arbetar med opinionsbildning och lyfter fram forskning inom marknadskommunikationens discipliner i syfte att visa på marknadsföringens affärskritiska roll i företag och näringsliv. Sveriges Marknadsförbunds roll är också att bevaka den svenska och internationella marknadsutvecklingen. Sveriges Marknadsförbund representerar sina medlemmar i olika branschorgan och är remissinstans.

§2 MEDLEMSKAP

Till medlem i Sveriges Marknadsförbund kan antas företag, organisationer, myndigheter eller andra juridiska personer i olika branscher. Medlemskapet är på tolv månader och förnyas automatiskt om det inte sägs upp skriftligen fyra månader innan förnyelsedatum. Uteslutning kan ske på grund av medvetet brott mot dessa stadgar. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen.

§6 ÅRSMÖTET

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och ska hållas före juni månads utgång.  Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Ledamot av styrelsen får inte delta i omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen.

Närvarande medlem äger med skriftlig fullmakt utöva annan medlems rösträtt. Ett och samma ombud ska dock ej äga rätt att avge mer än två röster.

§9 STYRELSE

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, vilken inklusive ordföranden och eventuell verkställande direktören ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte till halva antalet för en tid av två år och den återstående hälften vid påföljande ordinarie årsmöte, likaledes för en tid av två år. I den händelse en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan fyllnadsval ske för en tid av ett år.

Förbundets ordförande som tillika ska vara styrelsens ordförande utses på ordinarie årsmöte för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig eventuell vice ordföranden för en tid som styrelsen beslutar.

Ordföranden kan omväljas för maximalt tre mandatperioder och övriga styrelseledamöter för maximalt två mandatperioder.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst hälften av styrelsen så begär. Styrelsen ska sammanträda fyra gånger årligen. I kallelse till sammanträde ska lämnas uppgift om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Årsmötet väljer styrelseledamöter. Styrelsen ska väl spegla medlemmarnas verksamhetsinriktning och geografiska spridning. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Ledamöter och ordförande ska väljas ur medlemskåren.

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill nästa årsmöte.

§11 FÖRBUNDSKOMMITTÉER

Paragraf 11 tas bort.

§13 VALBEREDNING

Inom förbundet ska utses en valberedning på fyra personer. Dessa personer väljs ur medlemskåren på ett år vid ordinarie årsmöte. Ordförande eller ledamot från styrelsen kan ej sitta i valberedningen.