17 mars 2020

Kallelse till Årsmöte

Sveriges Marknadsförbund 2020

Välkommen till årsmöte den 11 maj kl 15.00

Årsmötet kommer att ske digitalt via Teams.

Anmälan görs till francesca@svemarknad.se

DAGORDNING ORDINARIE ÅRSMÖTE
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Redogörelse för inkomna fullmakter
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande i förbundet
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelsens övriga ledamöter
11. Val av  revisor och suppleant
12. Val av valnämnd
13. Övriga frågor

Av medlem gjord hemställan om att hos årsmötet väcka fråga ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar efter kallelse till årsmöte skett. Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista och valnämndens förslag ska utsändas senast fyra veckor i förväg.

Valberedningens förslag till styrelse:

Redan valda till : 2021
Niclas Fröberg, Tre Kronor  – ordförande (vald)
Karin Nygren, Upplands Motor (vald)
Linda Palmgren, Starcom (vald)
Peter Kjellberg, Dometic (vald)

Att välja till 2021
Kristoffer Stenqvist, Kry (fyllnadsval för Angelica Sandgren)

Att välja till: 2022
Helene Löfgren, Sector Alarm (omval)

STADGAR