15 april 2018

Inhouse: Skapa utrymme för kreativiteten!

Oavsett om man vill spara tid eller pengar, eller om det finns andra skäl att jobba inhouse, så måste man vara noga med förberedelserna.
Allt fler företag funderar på att utveckla egna inhousebyråer. Det framgick av årets upplaga av branschundersökningen Årets
Byrå, som presenterades av analysföretaget Regi för ungefär en månad sedan.

Lena Mc Evenue, Magnus Engström och Anna Romson håller gemensamt en kurs i kreativt ledarskap på Berghs.  Foto: Pål Pettersson
Lena Mc Evenue, Magnus Engström och Anna Romson håller gemensamt en kurs i kreativt ledarskap på Berghs.
Foto: Pål Pettersson

Skälen att jobba mer inhouse varierar, från att spara pengar till att spara tid. De flesta, av de intervjuade företagen, ser dock inhouse som ett komplement till externa byråpartners. Bara två procent vill gå över till inhouse helt och hållet.
MEN OAVSETT HUR mycket och vilka delar av arbetet man vill ta över internt, är det nödvändigt att skapa en organisation och arbetsprocesser som fungerar. Till det behövs ett professionellt, kreativt ledarskap.
Det handlar oftast om processer som är naturliga för byråerna. Det är en del av deras kompetens. Men företag och marknadsavdelningar har inte samma bakgrund och kultur.
Fast de kan förstås tillägna sig kunskapen, för att bygga en väl fungerande inhousebyrå.
”Det finns en del varumärken idag, som är lika att-raktiva för kreatörer som byråer, men de flesta behöver genomgå en kreativ omställning för att kunna erbjuda uppgifter som lockar. Det är det vi hjälper dem med”, säger Magnus Engström.
Han äger och driver Cogs.creative tillsammans med Anna Romson. Båda har lång erfarenhet som kreatörer på flera av våra mest namnkunniga byråer, men jobbar idag med att coacha och hjälpa företag etablera och utveckla inhouse-verksamhet.
En av de viktigaste faktorerna, för att skapa utrymme för kreativitet, är respekt och tydlighet. Inte minst i briefen. Vilka problem skall lösas, vad är syftet med de jobb som ska utföras?
”Finns det ingen tydlig beställning, är det inte lätt att göra rätt”, konstaterar Magnus Engström.
NÄR MARKNADSAVDELNINGEN SAMARBETAR med en extern byrå, är man alltid medveten om att otydlighet leder till ändringar och förseningar, vilket i sin tur kostar pengar. Men med en intern kommunikationsenhet ser man inte kostnaderna lika klart. Men, med en dunkel brief följer ofta ett resultat som inte motsvarar de tankar som fanns hos marknadsavdelningen. Följden blir upprepade korrvändor. Arbetsbördan växer och i värsta fall går alltmer tid åt att lösa akuta problem och behov.
Internt uppskattar man kanske den som snabbt tar tag i det som måste göras, är flexibel och lösningsorienterad.
”Är man den som alltid löser allt och släcker alla bränder, får man inte utrymme att visa vad man egentligen kan. Man slösar bara med resurserna”, påpekar Magnus Engström.
OM FÖRETAGET VÄLJER att arbeta med en inhouse-byrå, är det också angeläget att man bryter upp de silos, som ofta finns, så att arbetet flyter bättre.
”Man kanske tror att marknad pratar med exempelvis försäljnings- och utvecklingsavdelningarna, men så är det inte”, konstaterar Anna Romson.
Genom att riva murarna mellan olika avdelningarna kan man också höja statusen på inhouseverksamheten. Det är viktigt för de kreatörer, som kommer till företaget och tror att de ska komma nära varumärket och jobba på ett sätt som är omöjligt på byrån. Men om det finns för många murar fungerar det inte.
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR DET kreativa arbetet och idéskapandet blir också mycket bättre med bättre kontakt och mer samarbete mellan avdelningarna.
Anna Romson talar om värdet i den kollektiva kreativiteten.
Det är inte bara kreatörerna, som kan skapa idéer. Om man fler involveras, så kan man kan utveckla idéer, som ligger närmare affären. Det gör att det kreativa resultatet blir intressantare och inte heller så beroende av vad som ”ligger i tiden”. Det är även lättare att finna idéer som har förutsättningar att också genomföras.
I EN SÅDAN organisation blir inhouseenheten företagets kreativa hjärta.
Magnus Engström nämner Tele2 som exempel på ett företag som fungerar på det sättet. Cogs.Creative, och speciellt Magnus Engström, jobbade till-sammans Tele2 när de byggde upp sin inhousebyrå.
”Bästa teamet byggs i trygghet, självförtroende och reflektion. Ledarens viktigaste uppgift är att hålla gruppen trygg och få alla att känna sig stolta”, säger han och understryker hur viktigt det är att också hela tiden ge feedback för att stärka teamet.
Magnus Engström och Anna Romson håller idag en kurs i kreativt ledarskap på Berghs School of Communication. Den bygger på deras erfarenheter av det praktiska arbetet med att bygga kreativa orga-nisationer och inhousenheter. I genomförandet av kursen, samarbetar de med Lena Mc Evenue, som är gestaltkonsult och ledarskapsutvecklare.
HON HAR TIDIGARE också utbildat både Anna Romson och Magnus Engström, samt de övriga konsulterna i Cogs.creative, i ledarskap och organisation.
”Ledaren behöver ha stor självkännedom och förståelse för både helheten och hur olika delar hänger samman”, förklarar Lena Mc Evenue.
Man behöver förstå både individens roll, individer-nas samspel i gruppen och gruppens roll i relation till hela verksamheten. Detta gäller i alla typer av organisationer.
”Om vi ska skapa kreativa processer, så är det som händer mellan oss – samskapandet – så viktigt”, understryker hon och tillägger att vi kan dra verklig nytta av insikten att vi alla upplever verkligheten på olika sätt, utifrån våra olika erarenheter.
Det är speciellt betydelsefullt när man skall arbeta kreativt eller leda en kreativ organisation.
TRE GODA RÅD FRÅN COGS:
• Att bygga en bra byrå börjar med ledarskapet. Särskilt om man ska göra det Inhouse, där det inte finns en naturlig byråkultur.
• Inget team kan vara kreativt om inte förutsätt-ningarna finns. Den som vill attrahera duktiga människor måste se till att de får möjlighet att använda sin talang.
• Processer är aldrig färdiga, de måste hela tiden utvecklas tillsammans med människorna som jobbar i dem.
Carin Fredlund