13 april 2016

HD prövar om Cederroths har rätt till 20 miljoner i skadestånd

Cederroth äger det registrerade varumärket Multi Total och Pharma äger varumärket Mivitotal. Båda varumärkena avser flytande kosttillskott och har bland annat sålts i hälsofackhandeln. 2006 meddelade Sollentuna tingsrätt ett interimistiskt beslut där Cederroth förbjöds att använda varumärket Multi total, på talan av Pharma. Cederroth begärde omprövning och Svea Hovrätt konstaterade i februari 2010 att inget varumärkesintrång förelegat och upphävde det interimistiska beslutet. Cederroth har därefter begärt skadestånd från Pharma – sedemera Bringwell – för utebliven vinst under de år som ingen försäljning av produkten kunnat ske. Bringwell har yrkat att Cederroths talan skall ogillas. Skaraborgs tingsrätt förpliktigade Bringwell, att betala 20 miljoner kronor i skadestånd. Hovrätten fann skadeståndsbeloppet rimligt, även om hovrättens beräkningsgrund skiljer sig en aning från tingsrättens. Bringwell har överklagat målet till Högsta Domstolen och menar att Cederroth inte kunnat bevisa någon egentlig skada. Dessutom hävdar Bringwell att 35 kap. 5 § rättegångsbalken inte kan tillämpas i detta fall och att det är av allmänt intresse om detta är möjligt.
Högsta Domstolen meddelar prövningstillstånd.
Läs hela domen här: hd-pt-t-230-15