22 februari 2016

HD prövar om bild använts för marknadsförig

En ung flicka deltog i ett projekt där hon följde en fotograf i dennas arbete. Fotografen tog en bild av flickan och fick hennes tillstånd att låta Umeå kommun använda bilden på dess hemsida. Ett par år senare använde kommunen samma bild i annonsering m.m. i samband med att Umeå var kulturhuvudstad 2014. Flickan har begärt ideellt skadestånd på 50 0000 för att kommunen, som näringsidkare, olovligen använt bilden i marknadsföringssammanhang. Umeå tingsrätt har hänskjutit frågan om kommunen som näringsidkare använt bilden för marknadsföringsändamål i den mening som avses i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.
Högsta Domstolen meddelar prövningstillstånd.
Läs hela domen här: hd-pt-o-4555-15