13 september 2018

Årets Byrå 2018: Intressanta skillnader i Norden

Regi har jämfört resultaten av undersökningen Årets Byrå  2018 i  Sverige, Norge och Finland. 
Analysföretaget Regi startade sin branschstudie Årets Byrå år 2000. Den bygger på omfattande enkäter där företagens marknadsansvariga betygsätter sina kommunika-tionsbyråer.
Mätningen redovisar exempelvis vilka kriterier som låg bakom valet av byrå och vad byråerna behöver förbättra. Liksom hur länge man samarbetat, om man funderar på att byta byrå och i så fall vad som gör att man byter. Med mera.
UNDER DE SENASTE åren har Regi gjort samma branschstudie också i Norge och Finland.
Utifrån resultaten från Årets Byrå 2018, har Regi samlat information från alla tre länderna till en jämförelse, som visar både på intressanta likheter, men också skillnader.
Största likheten är förmodligen att företagen i både Sverige, Norge och Finland efterlyser ökad digital kompetens. Ett önskemål som framförts under senare år på många håll. Samtidigt är just ”digital kompetens” ett rätt otydligt kriterium.
DÄRFÖR KOMMER REGI i årets undersökning, Årets Byrå 2019, som startar denna vecka i både Sverige och Finland (och inom kort också i Norge), att inkludera ett antal fördjupande frågor just kring detta.
Kommunikationsköparna får frågor på vad de menar med ”digital kompetens” och beskriva vad de vill att just deras byråer ska utveckla och erbjuda på detta område.
”Genom att ställa den frågan, tvingar vi också marknadschefen att fråga sig själv vad det egent-ligen är som han eller hon behöver. Kanske kan det bli ett sätt att få kunderna och byråerna att tala med varandra, istället för förbi varandra”, säger Pia Grahn, vd på Regi.

Pia Grahn, vd på Regi. Foto: Regi
Pia Grahn, vd på Regi. Foto: Regi

Kanske är ”digital kompetens” är ett lika brett och luddigt begrepp också hos kommunikationsköparna, som det kan verka.
I SVERIGE OCH Norge ligger just digital kompetens på första plats, när Regi frågat byråernas kunder om byråns enskilt viktigaste förbättringsområde inför kommande år. I Finland kommer digital kompetens på en tredje plats, före mål och mätning som ligger i topp, ihop med affärsnytta på andra plats.
”Just digital kompetens är också viktigt när man ska välja en ny byrå. I Sverige och Norge ligger digital kompetens på fjärde plats vid valet av ny byrå, i Finland på åttonde. Byråns kreativa nivå är dock ännu viktigare, det ligger på en samlad andra plats i alla tre länder”, förklarar Pia Grahn.
ÅRETS BYRÅ 2018 unersökte cirka 270 byråer i Sverige, Norge, Finland och omfattar närmare 5.000 svar från kommunika-tionsköpare i Norden. 13 kriterier ingår utvärderingen, från kreativitet och strategisk kompetens till proaktivitet, engagemang och digital kompetens med flera.
”I Sverige och Norge är engagemang det viktigaste kriteriet vid val av byrå, i Finland är det personkemi. Det är intressant att det snarare är byråns personlighet och sätt att agera, än faktisk kompetens inom ett specifikt område, som är avgörande vid byråval i alla tre länder”, säger Pia Grahn.
Temat för årets nordiska studie är ”Tillväxt och affärsutveckling”.
”Att bygga goda, långsiktiga relationer mellan uppdragsgivare och byrå är ett vik-tigt och långsiktigt arbete som kräver mycket av båda parter. Samtidigt händer det otroligt mycket som påverkar både byråer och kommunikationsköpare allt mer”, påpekar säger Pia Grahn, som tillägger att de mest framgångsrika samarbetena mellan byrå och kund bygger på långa relationer. Företaget kan byta marknads-chef många gånger, utan att det behöver leda till ett byråbyte.
”Där ligger inte samarbetet på personnivå, utan på företagsnivå”, menar Pia Grahn.
Bytesbenägenheten har minskat rejält, visade Årets Byrå 2018. Färre svarade ja på frågan "Har du under de senaste 12 månaderna fundera på att byta byrå?". Trenden är densamma i alla tre länderna. Hur många som sen verkligen bytte, framgår inte av undersökningen.
Bytesbenägenheten har minskat rejält, visade Årets Byrå 2018. Färre svarade ja på frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna fundera på att byta byrå?”. Trenden är densamma i alla tre länderna. Hur många som sen verkligen bytte, framgår inte av undersökningen.

FÖR TVÅ ÅR sedan ställde Regi frågan ”Om du skulle kunna köpa fler tjänster från din byrå, skulle du vilja göra det”. 60 procent av företagen svarade ja på det.
”Då kan man ju undra varför de inte redan gör det. Så i år ställer vi frågan igen. Och
de som svarar ja, får då beskriva vad de i så fall skulle köpa. Det blir ju också en direkt signal till byrån om vad de skulle kunna utveckla. Eller att de kanske bör informera sina kunder mer om tjänster som redan finns”, menar Pia Grahn.
Carin Fredlund