16 mars 2008

Sveriges avgift till EU sänks

Avgiften som idag är ca 30 mdr kr beräknas bli 3–4 mdr kr lägre.

Riksdagen har nu godkänt den uppgörelse i EU från år 2005 som ändrade grunderna för medlemsländernas avgifter till organisationen. Beslutet innebär en lägre kostnad för Sverige.

EUs budget baseras i allt väsentligt på avgifter från medlemmarna

Det finns tre typer av avgifter:

  1. traditionella medel som beräknas på tullar och liknande avgifter
  2. en momsbaserad avgift, samt
  3. en avgift baserad på medlemmarnas bruttonationalinkomst, BNI.

Avgiften blir 2009 ca 10% lägre

Uppgörelsen från 2005 innebär för Sveriges del att både den momsbaserade avgiften och BNI-avgiften reduceras i särskild ordning. Momsavgifterna reduceras från 0,3 till 0,1% av skattebasen. Beträffande BNI-avgiften kommer Sverige att få rabatter under perioden 2007–2013 med €150 milj årligen. När beslutet träder i kraft, vilket beräknas bli först 2009 när alla länder ratificerat, blir avgiften 3-4 miljarder kr lägre än idag. I statens budget för 2008 beräknas avgiften till 30,1 miljarder kr.