15 oktober 2016

Styrelser behöver marknadsförare

Det finns alldeles för lite marknad- och varumärkeskompetens i svenska bolagsstyrelser. Det påverkar företagen negativt, menar svenska marknads- och kommunikationschefer i en ny undersökning.
I våras gjorde United Minds en stor undersökning bland svenska marknads- och kommunikationschefer om deras roll, ansvar och inflytande i företagen, samt vilka frågor som ökar i vikt i deras organisationer.
Resultatet av hela undersökningen kommer att presenteras på Tendensdagen, den 20 oktober. Men redan nu kan Trender & Tendenser avslöja att mindre än hälften av företagen i undersökningen har någon marknadskompetens alls i sina styrelser.

Ingela Stenson ansvarade för United Minds undersökning
Ingela Stenson ansvarade för United Minds undersökning

Bristen på marknads- och kommunikationskompetens i styrelsen påverkar företagen negativt, anser 85 procent av respondenterna. De menar att de själva skulle kunna bidra i styrelsearbetet med kunskap om marknadsförings- och kommunikationsstrategi, liksom varumärkeskunskap. Men de, som idag inte sitter i någon styrelse, tror att deras bristande finansiella kunskaper är det största hindret, för att de skulle komma på fråga för en styrelsepost. Bristen på självförtroende av den anledningen är dock egentligen omotiverad. De flesta styrelser har gott om finansiell kompetens, medan varumärkeskunskapen oftare saknas. Fast insikten om det brister ofta.
Ändå är ett fokus på varumärke avgörande för företagets lönsamhet (mer om det i artikeln ”Varumärket viktigast för lönsamheten”, på nästa sida).
Men, mer än hälften (54 procent) av respondenterna uppger idag att fokus på varumärke och anseende ökar, där de arbetar.
Detta överträffas dock av digital strategi. Fler än sex av tio menar att digital strategi blir en alltmer central fråga i deras företag.
”Digital strategi står i fokus för många. Men det finns en tydlig oro här. Man känner inte att det är någon som äger frågan. Det händer mycket, men man är på osäker mark”, konstaterar Ingela Stenson på United Minds, som ansvarar för undersökningen.
Många av respondenterna upplever också att både företaget och deras arbetsuppgifter har ändrats mycket som en följd av de senaste årens digitala utveckling.
”Bara lite drygt hälften upplever att de har tillräcklig kompetens, för att matcha dessa förändringar”, berättar Ingela Stenson.
Samtidigt känner många marknadschefer att de har ansvar för den digitala utvecklingen, även om inte lika många tycker att de verkligen har inflytande över den. Något som säkert bidrar ytterligare till att öka deras oro. Bland kommunikationscheferna anser däremot fler att de har inflytande, än de som har ansvar.
Även om det alltså just nu finns en stor oro kring just den digitala utvecklingen anser många av marknads- och kommunikationscheferna att deras kompetens kommer att bli än viktigare i framtiden. De känner också att deras kompetens lyfts fram i fler strategiska sammanhang.
Det borde alltså finnas förutsättningar för att fler marknads- och kommunikationschefer i bolagsstyrelserna i framtiden.
Carin Fredlund