27 oktober 2015

Remissyttrande: ”Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning”

remissRemissyttrande: ”Stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning”, SOU 2015:61
Sveriges Marknadsförbund bedömer att behovet av insatser för att stärka konsumentintresset vid telefonförsäljning har ökat. Detta innebär att tillsyns- och sanktionssystemet måste effektiviseras och tillämpas fullt ut. Det är de oseriösa aktörerna som är problemet. Spärregistret NIX-Telefon ger enligt vår mening ett tillräckligt skydd och som en av de branschorganisationer som står bakom Föreningen NIX-Telefon står vi helt och hållet bakom Föreningens remissvar. Svaret är utförligt och motiverat.
Utredningens förslag att införa krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning ser vi inte som något alternativ för att stärka konsumentskyddet. Ett krav på skriftliga avtal skulle inte ge en ökad trygghet för konsumenten, utan de näringsidkare som inte följer reglerna kommer troligen inte heller att ha skriftliga avtal vars innehåll svarar mot det som sades i telefon. I detta avsnitt står vi helt bakom NDM:s (Näringslivets Delegation för Marknadsrätt) remissvar. Förbundet är medlem i NDM.
Sveriges Marknadsförbund delar utredningens slutsats vad gäller frågan om särskilt skydd för småföretagare och Förbundet stöder utredningens förslag att behålla den svenska opt out-modellen och därmed NIX-Telefon.
Sveriges Marknadsförbund
Peter Nyström
Ordförande