5 augusti 2016

PRV ska pröva registrering av TAWOUS

PRV har avslagit ansökan om registrering av varumärket TAWOUS för varor och tjänster i klasserna 29-33, med motiveringen att det inte tydligt framgått vilka varor som avsågs.
Patent- och marknadsdomstolen noterar dock att PRV i föreläggande har bekräftat att PRV uppfattat sökandes svar på föreläggande som att ansökan avser ”konserverade, frysta, torkade och tillagade, frukter och grönsaker” i klass 29. Patent- och marknadsdomstolen kan inte heller uppfatta kompletteringen av ansökan på annat sätt.
Sökande överklagande ska därför bifallas. Patent- och marknadsdomstolen beslutar att ärendet återförvisas till PRV för vidare handläggning av prövningen om det sökta märket TAWOUS i figur ska registreras för varorna ”konserverade, frysta, torkade och tillagade, frukter och grönsaker” i klass 29.
Läs hela domen pmd-pma-10920-16