30 oktober 2009

Ny lagstiftning mot osund konkurrens

Regeringen har lagt ett förslag om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet. Förslaget innebär att det ska bli möjligt att pröva och ingripa mot snedvriden konkurrens som kan uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på marknaden.

Regeringen förstärker konkurrenslagen

Konkurrenslagens nya regler innebär att det blir möjligt för Konkurrensverket, enskilda företag eller en branschorganisation att stämma staten, en kommun eller ett landsting. Förslaget innebär också att en kommun eller ett landsting kan förbjudas att bedriva verksamhet som inte anses förenlig med den kommunala kompetensen.

Sunda spelregler

Staten och kommuner säljer årligen varor och tjänster på marknaden för mångmiljardbelopp. På väl fungerande marknader ska företag konkurrera på lika och rättvisa villkor. Det måste även finnas sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor.

Motverka snedvriden konkurrens

Regeringen menar att det är viktigt att komma till rätta med de problem som uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen och tränger undan privat näringsverksamhet.
Det finns många exempel på att kommuner driver kommersiella verksamheter trots att det finns företag som kan utföra dem. Det kan handla om plantskolor, reparation av motorfordon, kommersiella tvätteri- och konferensverksamheter, försäljning av brandskyddsutrustning eller bohagsflyttningar åt privatpersoner.

Förbud

För att en verksamhet ska förbjudas krävs att den snedvrider konkurrensen eller syftar till att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens. För ett förbud krävs också att det inte är försvarbart från allmän synpunkt. Även kommunala säljverksamheter kan förbjudas om verksamheten inte är förenlig med lagen. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2010.