Marketing Analysis Leadership Certification

Kursledare Erik Modig

En certifiering för dig som vill stärka din kompetens och yrkesroll inom analys och insiktsarbete inom marknadsföring. Programmet ger dig en bred genomgång av olika typer av analys- och insiktsområden, tillvägagångssätt och framförallt praktisk applicering inom bolag och organisationer. Certifieringen är för dig som i din yrkesroll som analytiker, insiktschef, strateg eller liknande vill bredda och fördjupa din kompetens inom strategi och marknadsanalys.

Kursstart: Kursen består av självstudier i form av videomaterial, övningar, frågestunder och feedback via mail och egna avstämningar med kursledare Erik Modig. Du kommer kunna genomföra kursen i din egen takt och få feedback på ditt material.

Kursen sker digitalt on demand – dvs du startar när du själv vill.

Certifieringsdagar kommer att komma löpande.

Programmets upplägg:

Programmet är uppdelat i fem moduler som vardera går igenom ett viktigt område inom analys- och insiktsarbete inom marknadsföring. Varje modul består av 3-6 delmoment med tillhörande övningsuppgifter och quizzes. Varje modul förbereder dig för att kunna hantera olika delar av analys- och insiktsarbetet.

Modul 1: Resultatanalys
Modul 2: Marknadsanalys
Modul 3: Kundanalys
Modul 4: Omvärlds- och intern analys
Modul 5: Hur analys- och insiktsarbetet påverkar strategi och taktik

För att hinna klar till certifieringsdagen har du som deltagare ungefär 3 veckor på dig för att färdigställa varje modul. Arbetet kan variera under kursens gång. Arbetsbördan för varje modul uppskattas till ca 8-10 timmar. Totalt bedöms de behövas minst 40-50 timmar för att tillgodogöra sig hela programmet.

Certifiering:

Examinationen består av tre moment:
– Inlämning av en analys- och insiktsrapport
– Deltagande på certifieringsdag
– Godkänd tentamen på kursmaterialet.

Examinationen för att fullgöra sig certifieringen består av en inlämningsuppgift där du skapar en analys- och insiktsrapport för ett företag, affärsområde eller produkt inom ditt nuvarande arbete. Denna presenteras och diskuteras på certifieringsdagen

Denna examinationsdag består av tre moment:
– För det första en föreläsning och frågestund kring materialet i programmet.
– Detta följs av kursdeltagarnas presentationer.
– Därefter följer möjligheten att besvara kurstentan.

Tentan består av 40 utvalda flervalsfrågor från de olika kurserna som ingår i programmet. För godkänt resultat måste 32 (80%) av svaren vara korrekta. Denna tenta kan göras vid två senare tillfällen om du inte klarar den första gången.

Kursens innehåll:

Modul 1: Resultatanalys
Den första modulen handlar om att verkligen förstå hur tillväxt skapas och mäts. Fokus läggs på att förstå hur man som analytiker kan skapa en tydlighet för resten av bolaget genom sitt arbete med resultatanalysen. Fokus kommer ligga på hur marknadsföring kan mätas samt hur olika mått ska presenteras för att skapa en förståelse och fokus inom organisationen. Modulen består av fem delkurser:
– Introduktion till resultatanalys
– Orientering bland marknadsföringsmått
– Att förstå marknadsföringsmått på en organisationsnivå
– Så definierar ni er growth funnel
– Hur du beräknar lönsamhet på marknadsinvesteringar

Modul 2: Marknadsanalys
Syftet med den andra modulen är att på djupet kunna analysera en marknad. Vi går igenom olika typer av marknadsanalyser för att ge dig alla olika möjligheter när det kommer till att bedöma marknadspotential samt hur du skapar underlag för strategiska beslut. Modulen består av sex delkurser:
– Introduktion till marknadsanalys
– Segmenteringsanalys
– Stakeholderanalys
– Analys av marknadsstruktur
– Analys av kategoritillhörighet
– Konkurrentanalys

Modul 3: Kundanalys
Tredje modulen går in på hur du på djupet kan förstå och analysera kunder. Fokus kommer att ligga på att vi går igenom olika synsätt på hur vi analyserar och strukturerar drivkraftsanalyser, analys av kundresan samt bedömningar av nöjdhet och lojalitet. Modulen består av fyra delkurser:
– Introduktion till kundanalys
– Drivkraftsanalys för era kunder
– Så analyserar du er kundresa
– Analys av nöjdhet och lojalitet

Modul 4: Omvärlds- och intern analys
Fjärde modulen går igenom både omvärldsanalys samt intern analys. Fokus ligger på att kunna strukturera insikter på ett bra sätt för att kunna skapa bra rapporter internt Modulen består av fyra delkurser:
– Introduktion till omvärldsanalys
– Så gör du en PESTLE omvärldsanalys
– Verktyg för att prioritera rätt marknadsföringsprojekt
– Verktyg för att analysera era styrkor och svagheter

Modul 5: Hur analys- och insiktsarbetet påverkar strategi och taktik
Kursen avslutas med något av det viktigaste – hur kopplar vi analys och insikter till strategi och taktik. Här går vi igenom de olika strategierna som finns inom marknadsföring och hur insikts- och analysavdelning/chef blir en viktig person i de processerna och besluten. Modulen består av tre delkurser:
– Introduktion till strategi
– Så applicerar du analys och insikter inom strategi
– Introduktion till marknadsföringsstrategi

Kursledare Erik Modig

Erik Modig är en av Sveriges främsta experter på marknadsföring, kommunikation och kundpsykologi. Han har hjälpt 100-tal företag att bättre förstå vilka mekanismer som driver kunder till köp och vad du behöver för att nå dit. När han inte gör det forskar och undervisar han på Handelshögskolan i Stockholm.
Erik Modig är ekonomie doktor och forskare vid Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Han tillhör därmed ett av Europas ledande center för forskning på effektiv kommunikation. Han intresserar sig för allt som kan förklara hur kommunikation påverkar beslut. Eriks forskning är publicerad i tidskrifter som Journal of Advertising, International Journal of Advertising och Journal of Product and Brand Management.
Erik har många års erfarenhet av att jobba med globala varumärken och deras marknadsföring. Han har författat flera böcker på ämnet och den senaste Bang for the buck blev utsedd till Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund och har sålt i över 6000 exemplar och är även lanserad utomlands.

Varmt välkommen!

Anmälan:

Kursen sker digitalt On demand

Dvs du startar när du själv vill.
Certifieringsdagar kommer att komma löpande.

Pris: 29.900 kr + moms för medlem (39.900 kr + moms icke medlem)

Certifiering sker enligt oberoende tredje part.

Anmälan är bindande.
Sveriges Marknadsförbunds integritetspolicy.