Om oss:

Stadgar för Sveriges Marknadsförbund

§ 1 ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER

Sveriges Marknadsförbund är en sammanslutning av marknadsföreningar, företag, organisationer samt andra juridiska personer.

Sveriges Marknadsförbund (SMF) ska bidra till sina medlemmars kunskap och förmåga att med marknadsföring*) som medel skapa, utveckla och behålla affärsrelationer.

SMF ska också i opinionsbildande syfte visa på marknadsföringens affärskritiska roll i företag och näringsliv i synnerhet, samt verka för etik inom, och utveckling av, marknadsföring i samhället i allmänhet.

Med stöd av ett internationellt nätverk, rådgivning, utbildning och spridande av forskning samt opinionsbildning bidrar Sveriges Marknadsförbund aktivt till sina medlemmars uppgift och framgång i att skapa, utveckla och behålla affärsrelationer

Förbundets målgrupp är ledande befattningshavare inom näringsliv, utbildningsväsenden, myndigheter samt organisationer med ansvar för kundrelationer och marknadsföring.

*) Def. Allt ett företag eller en organisation gör för att skapa, utveckla och bibehålla (affärs)relationer.

§ 2 MEDLEMSKAP

Till medlem i Sveriges Marknadsförbund kan antas marknadsförening, företag, organisation eller annan juridisk person vars verksamhet överensstämmer med eller har beröring med förbundets.

Medlemsansökan ställs till styrelsen och är bindande. Medlemskap är på tolv månader och förnyas automatiskt om det inte sägs upp skriftligen tre månader innan förnyelsedatum.

Uteslutning kan ske på grund av medvetet brott mot dessa stadgar. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen.

§ 3 AVGIFTER

Styrelsen har mandat att själv besluta om ändring av medlemsavgifterna. Styrelsen kan därmed ändra medlemsavgifterna när de vill under året.

 

§ 4 VERKSAMHETSÅR

Förbundets verksamhetsår är den 1 jan t o m den 31 december.

§ 5 ORGANISATION

Förbundets beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 6 ÅRSMÖTET

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och ska hållas före juni månads utgång.

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Ledamot av styrelsen får inte delta i omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen.

Närvarande medlem äger med skriftlig fullmakt utöva annan medlems rösträtt. Ett och samma ombud ska dock ej äga rätt att avge mer än fem röster.

Omröstningen sker öppet, såvida icke någon av de närvarande fordrar sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer vid personval lotten. Vid annan omröstning äger ordföranden utslagsröst.

§ 7 ORDINARIE ÅRSMÖTE

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Redogörelse för inkomna fullmakter

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning för föregående år

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande i förbundet

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Val av styrelsens övriga ledamöter

11. Val av  revisor och suppleant

12. Val av valnämnd enligt § 13

13. Fastställande av till förbundets utgående avgifter

14. Övriga frågor

Av medlem gjord hemställan om att hos årsmötet väcka fråga ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar efter kallelse till årsmöte skett. Kallelse till ordinarie årsmöte jämte föredragningslista och valnämndens förslag ska utsändas senast fyra veckor i förväg.

§ 8 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte sammanträder på styrelsens kallelse för behandling av särskilda angelägenheter, då styrelsen så finner erforderligt eller då minst en femtedel av förbundets medlemmar fordrar det.

Kallelse till extra årsmöte jämte föredragningslista ska utsändas senast tre veckor i förväg.

§ 9 STYRELSE

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, vilken inklusive ordföranden och eventuell verkställande direktören ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte till halva antalet för en tid av två år och den återstående hälften vid påföljande ordinarie årsmöte, likaledes för en tid av två år. I den händelse en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan fyllnadsval ske för en tid av ett år.

Förbundets ordförande, som tillika ska vara styrelsens ordförande, utses på ordinarie årsmöte för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig eventuell vice ordföranden för en tid, som styrelsen beslutar.

Ordföranden kan omväljas för maximalt tre mandatperioder och övriga styrelseledamöter för maximalt två mandatperioder.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger årligen. I kallelse till styrelsesammanträde ska lämnas uppgift om de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet, där ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Årsmötet väljer styrelseledamöter. Styrelsen ska väl spegla medlemmarnas verksamhetsinriktning och geografiska spridning. Ledamöter och ordförande ska väljas endast ur företag eller föreningar anslutna till Sveriges Marknadsförbund.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till förbundets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen leder förbundets verksamhet, vilket inbegriper att den fastställer budget, tillsätter eventuell vd och ger denne direktiv, utser firmatecknare samt ansvarar för förbundets förvaltning.

§ 11 FÖRBUNDSKOMMITTÉER

Anpassningen av förbundets serviceutbud till medlemmarnas behov kan tillgodoses av särskilda förbundskommittéer eller på annat sätt. Kommittéer kan finnas för marknadsföreningarna, utbildningsfrågor och för företagsmedlemmarna. Ytterligare kommittéer kan utses av styrelsen. Kommittéernas ledamöter utses av styrelsen

§ 12 REVISORER

Förbundet ska ha en revisor , auktoriserad eller av svensk handelskammare godkänd granskningsman samt en suppleant

Dessa väljs av årsmötet.

§ 13 VALNÄMND

Inom förbundet ska utses en valnämnd på tre personer. Två av dessa väljs vid ordinarie årsmöte. Förbundsstyrelsen utser en ledamot, som ska fungera såsom ordförande i valnämnden. Varje ledamot i valnämnden äger en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens ordförande eller styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Valnämndens mandattid löper intill nästkommande valnämnd utsetts.

§ 14 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas av ordinarie eller extra årsmöte med dubbel röstövervikt av angivna röster.

Förslag om stadgeändring kan väckas av envar medlem i förbundet. Sådant förslag inlämnas senast tio veckor före årsmötet till styrelsen, som överlämnar det till årsmötet tillsammans med sitt yttrande. Förslagets huvudsakliga innehåll ska anges i kallelsen.

§ 15 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För beslut om förbundets upplösning erfordras dubbel röstövervikt vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Om beslut att upplösa förbundet fattas ska med enkel majoritet beslutas om disposition av förbundets tillgångar. Dessa ska användas för de syften som anges i § 1.